Barney Lake
Barney Lake
Petroglyphs
Petroglyphs
Trail 77 in the fall
Trail 77 in the fall
Trail 1077
Trail 1077
Near Dry Creek Canyon
Near Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Trail 77
Trail 77
Monroe Mountain
Monroe Mountain
Bullion Falls
Bullion Falls
Monroe Peak
Monroe Peak
Hennessy Point
Hennessy Point
Monroe Peak
Monroe Peak
Trail 77
Trail 77
Deer in Meadow - Monroe Mountain
Deer in Meadow - Monroe Mountain
Trail 70 Monroe Mountain
Trail 70 Monroe Mountain
Box Creek Reservoir
Box Creek Reservoir
Quaking Aspen - Monroe Mountain
Quaking Aspen - Monroe Mountain
Trail 001 over the Tushar mountains
Trail 001 over the Tushar mountains